Visie

Het doel van Ons Plan is om de groep bewoners met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, professionele zorg en begeleiding te bieden in een beschermde woonomgeving. Dit alles onder regie van de ouders. Personen met ernstige gedragsproblematiek horen niet tot de doelgroep. Ons Plan wil dat de bewoners zich maximaal kunnen ontplooien en een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, midden in de samenleving.

Om dit te verwezenlijken zijn de volgende punten van belang:

1. Diversiteit van de groep bewoners

De bewonersgroep bestaat uit mannen en vrouwen. Er wordt gestreefd naar een gelijke verdeling. Persoonlijke kenmerken! hobby’s, mogelijkheden, beperkingen en zorgvraag lopen sterk uiteen. De keuze voor een heterogene groep is bewust gemaakt. We hebben de overtuiging dat onze bewoners juist vanwege hun diverse mogelijkheden en beperkingen elkaar op verschillende gebieden kunnen ondersteunen, aanvullen en stimuleren. De sfeer binnen de bewonersgroep die zal starten is uitstekend: onze toekomstige bewoners kunnen het goed met elkaar vinden. De toekomstige bewoner moet aan een aantal eisen voldoen: heeft een indicatie in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz), beschikt over een persoons gebonden budget (pgb), heeft een eigen inkomen en past binnen de groep;

2. Regie van de ouders

Ons Plan is door de ouders opgezet om zelf de regie over de zorg aan hun kinderen te kunnen voeren. De nodige zorg wordt ingekocht bij één professionele zorgorganisatie. Door goede samenwerking tussen ouders en professionele begeleiders krijgen de bewoners precies de zorg die ze nodig hebben. Maatwerk dus, zowel voor de hele groep als voor iedere bewoner apart;

3. Professionele zorg op maat

Ons Plan-bewoners hebben allemaal een indicatie voor zorg en -begeleiding, vastgelegd in een zorgzwaartepakket (ZZP). Alle bewoners gebruiken de zorg en begeleiding van de zorgaanbieder in Ons Plan. De zorg en begeleiding worden geleverd door een klein, vast team van medewerkers van een professionele zorgaanbieder. Als professionals zoeken zij naar een balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en regelmaat en het voorkomen van isolement aan de andere kant

4. Gemeenschappelijke ruimte

De vaste lasten van de gemeenschappelijke ruimte betaalt Stichting Ons Plan uit het PGB-woontoelage budget. Iedere bewoner moet deze toelage in zijn PGB- budget volledig beschikbaar stellen aan Stichting Ons Plan. Naast vaste lasten wordt er ook een budget opgebouwd voor de inrichting en onderhoud van deze ruimte en andere bijkomende kosten. Het bestuur heeft hiervoor de volgende afspraken vastgelegd.

– Vanaf 01-01-2020 tot aan oplevering appartement stort iedere bewoner maandelijks 50 euro op de daarvoor bestemde spaarrekening van Stichting Ons Plan. Bewoners die later aansluiten in ons project betalen dit met terugwerkende kracht.

– Vanaf 01-01-2020 tot nader te bepalen datum storten de ouders/verzorgers van de bewoners maandelijks 10 euro op de daarvoor bestemde spaarrekening van Stichting Ons Plan. Ouders/verzorgers die later aansluiten in ons project betalen dit met terugwerkende kracht.

– Iedere ouder/verzorger zet de actie “Vrienden van Ons Plan” uit . Zij delen de website van Stichting Ons Plan met als aandachtspunt de pagina “sponsoring”.

– Opbrengst van subsidies en sponsoren.

5. Beschermde woonomgeving

Alle bewoners beschikken over een eigen huurappartement met specifieke voorzieningen, die zorg op maat mogelijk maken. Beneden is een gemeenschappelijke leefruimte met een keuken waarin elke dag wordt gekookt. Als ze dat willen, kunnen de bewoners aanschuiven voor het eten en daarna samen tv kijken, spelletjes doen of gewoon gezellig kletsen. Er is altijd iemand van het zorgteam aanwezig om op terug te vallen. Het professionele team werkt aan een positieve groepsdynamiek;

6. Zo normaal mogelijk leven

Ons Plan zorgt voor een vast dagritme en een structuur die het de bewoners mogelijk maken hun dagelijkse bezigheden en hobby’s uit te voeren. Overdag gaan de meeste bewoners naar hun werk of dagbesteding. Eenmaal thuis helpen ze, daar waar mogelijk, mee bij het inkopen van de boodschappen voor de maaltijden, het koken en het afwassen. Buiten die rituelen van alledag worden er ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Maar niet alles hoeft samen. Elke bewoner kiest immers zijn eigen weg tussen individuele zelfredzaamheid en groepsdeelname.

7. Midden in de samenleving

De keuze om Ons Plan op een centrale plek te vestigen in een relatief kleine buurt is bewust gemaakt. Samenwerking met andere buurtbewoners in Waalwijk vinden we belangrijk. Waar mogelijk doen de Ons Plan-bewoners mee aan activiteiten in de buurt.

8. Optimale ontplooiingsmogelijkheden

Bij alles staat het wel bevinden (lichamelijk en emotioneel) van onze bewoners voorop. Zij worden gestimuleerd persoonlijke relaties aan te gaan en naar vermogen mee te doen in de maatschappij, met recht op privacy en hun eigen mening. Waar mogelijk wordt ook gestimuleerd dat zij hun zelfredzaamheid vergroten en zich verder ontwikkelen. Warmte, interactie en betrokkenheid met begrip voor elkaar zijn de pijlers waarop de professionele zorg en begeleiding steunen. Deze waarden gelden overigens voor iedereen die binnen Ons Plan actief is.

9. Tot slot

Het bestuur heeft het recht om eerder genomen besluiten te veranderen als op een later moment blijkt dat een bewoner niet meer in de groep past. Deze beslissing zal altijd in overleg genomen worden en vanuit het standpunt dat het veilig en leefbaar moet zijn voor iedere bewoner binnen Stichting Ons Plan.