Aanmelden

Bij het selecteren van nieuwe bewoners moet op een aantal aspecten goed gelet worden. De belangrijkste vraag die beantwoordt moet worden is of Stichting Ons Plan en de zorgverlener kan bieden wat de kandidaat-bewoner nodig heeft om goed en prettig te leven. Verder is het belangrijk dat de kandidaat-bewoner past bij de aanwezige bewonersgroep en of zijn/haar ouders passen bij de aanwezige oudergroep. Ons Plan is een ouderinitiatief, waarbij blijvende betrokkenheid van ouders het uitgangspunt is. Het is belangrijk dat de oudergroep het in hoofdlijnen met elkaar eens is over de te volgen koers en de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding en zorg.

  1. Na een mail waarin de kandidaat-bewoner/ouders/verzorger aangeeft belangstelling te hebben wordt er telefonisch contact opgenomen.
  2. De kandidaat-bewoner/ouders/verzorger worden gewezen op de website van Ons Plan waarop alle nodige informatie te vinden is. Het is belangrijk dat kandidaat- bewoners/ ouders/ verzorger het in hoofdlijnen hier mee eens zijn.
  3. Als dit het geval is dan volgt er een wederzijds vrijblijvend informatief gesprek over het wooninitiatief met ouders/verzorger, kandidaat-bewoner en twee vertegenwoordigers van Stichting Ons Plan.
  4. Na het gesprek besluiten beide partijen of ze verder willen gaan in de aanmeldprocedure.
  5. Wanneer dit het geval is volgt er een uitnodiging voor een activiteit met de huidige bewoners om zo op een leuke manier te gaan kennis maken met eventueel toekomstige medebewoners.
  6. Na deelname aan de activiteit wordt er voor de kandidaat-bewoner/ouders /verzorger een volgend gesprek ingepland om wederzijdse ervaringen uit te wisselen. Alle benodigde gegevens worden verzameld aan de hand van de profielschets bewoners van Ons Plan.
  7. De kandidaat -bewoner/ ouders/ verzorger hebben een gesprek met onze zorgaanbieder/deskundige of er de juiste zorg geboden kan worden.
  8. Terugkoppeling aan kandidaat-bewoner/ouders/verzorger en aan bestuur Ons Plan door deskundige aan de hand van een verslag.
  9. Besluitvorming door bestuur.

Het is belangrijk dat de aanmeldprocedure zeer zorgvuldig doorlopen wordt. Het is immers de bedoeling dat de bewoners gedurende vele jaren samen in het wooninitiatief wonen.

In alle gevallen wordt de privacy van de kandidaat-bewoner/ouders gewaarborgd. Na afloop van de procedure worden alle gegevens vernietigd.